top of page

Uw Privacy is voor mij erg belangrijk.

 

Ikzelf, Monique de Kort, ben verantwoordelijk voor het juist handhaven van deze regels.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Bij Tante Monique verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

 

OVERZICHT VAN PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch en die noodzakelijk zijn om u op een juiste manier van dienst te zijn..

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG IK PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

 

Bij Tante Monique verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van uw betaling

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

• Bij Tante Monique verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze boekhouding.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Bij Tante Monique bewaart uw persoonsgegevens tot u mij laat weten dat u niet langer van mijn diensten gebruik wil maken.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Bij Tante Monique verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bij Tante Monique en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar monique_dekort@yahoo.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, kaartnummer en handtekening zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Bij Tante Monique neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via monique_dekort@yahoo.com.

Door gebruik te maken van mijn diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Bij Tante Monique respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

FOTO'S

Bij Tante Monique maakt regelmatig foto's van uw dieren, in de eerste plaats om naar u door te sturen​, maar ook om te gebruiken op de website, op sociale media en in uitzonderlijke gevallen op een foto site.

Bij Tante Monique zorgt er ook voor dat er geen persoonlijke gegevens of foto's van uw woonst op die foto's terecht komen.  Bij Tante Monique vermeldt ook nooit de naam van het dier of van de eigenaars.  

Indien u dit niet wenst wordt u vriendelijk verzocht dit schriftelijk te laten weten via een door zowel Monique De Kort en u getekend document.  Dit document kan u via Bij Tante Monique ontvangen.

bottom of page