top of page

Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die u met Monique De Kort van Bij Tante Monique afsluit.

Voordat u zich opgeeft om gebruik te maken van één van de diensten van Bij Tante Monique  is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door u aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

 

Een overeenkomst met betrekking tot één van de diensten komt tot stand door het indienen van een aanvraag door cliënt.  Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.  Deze boeking zal door Bij Tante Monique  schriftelijk worden bevestigd.

 

ANNULATIE VAN DE BOEKING

  1. De annulatie dient schriftelijk te gebeuren.

  2. Bij annulatie tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang worden er geen kosten aangerekend

  3. Bij annulering tussen 30 tot 7 dagen voor aanvang wordt 50% in rekening gebracht. 

  4. Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. 

 

BETALING

De factuur dient te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum op rekening BE65 7506 6586 0096, op naam van Monique De Kort.

 

NIET-TIJDIGE BETALING

Indien na het verstrijken van een betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, kan de niet betaalde factuur worden toevertrouwd aan een incassobureau. De daaraan verbonden administratiekost komen volledig ten laste van de in gebreke blijvende consument.

 

KLACHTEN

Bij een klacht kan u contact opnemen met Monique de Kort van Bij Tante Monique. Er zal zo snel mogelijk een oplossing gezocht worden.  Indien u niet tevreden bent met de u aangeboden oplossing dient u schriftelijk een klacht in te dienen. 

 

Klachten dienen uiterlijk 7 dagen na afloop van de geleverde diensten via het klachtenformulier op de website, per mail of aangetekend schrijven te worden ingediend onder vermelding van alle ter zake doende gegevens. 

Klachten zullen binnen de vastgestelde termijnen van deze klachtenprocedure worden afgehandeld:
-u ontvangt een bevestiging van ontvangst van de klacht binnen de vijftien dagen na indiening;
-u ontvangt een reactie op de klacht binnen de vier weken na indiening;
-de klacht zal binnen een termijn van vier weken na indiening worden afgehandeld;
-als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt u binnen de vastgestelde termijn in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht en wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven;
-indien deze termijnen niet kunnen worden gerespecteerd, wordt u ervan op de hoogte gesteld.

​- de klacht wordt bewaard voor een termijn van één jaar.

-de eigenaar blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag en de medische toestand van zijn dier, conform de wet.

-het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.​

BETWISTINGEN

Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, waarbij het Vredegerecht vijfde kanton Antwerpen bevoegd is.

 

GARANTIE

De garantie op de geleverde dienst beperkt zich tot het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.

Bij Tante Monique beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

AFWIJKING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Individuele afwijkingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.

 

 

#Mei2022

bottom of page